Hvezda
7. Tamuz 5784 (13.7.2024)
Informace o sociálních službách

Židovská obec Liberec (ŽOL) nabízí odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 a dle standardů MPSV a pomáhá zprostředkovávat ostatní sociální služby. Pro případné klienty je sociální pracovnice k zastižení na adrese Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec 1, a tel.: 485 103 340, e-mail: info@kehila-liberec.cz. ŽOL poskytuje základní a odborné sociální poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, dávek státní sociální podpory, vzdělávání, zaměstnání a základní právní poradenství. Služby jsou poskytované 2 dny v týdnu (po + st), od 8:30 hod. do 12:00 hod. v kanceláři ŽOL a 1 den v týdnu v terénu u klientů s ohledem na kapacitu poskytovatele.


P O S L Á N Í

Židovská obec Liberec (dále jen ŽOL) je církevní organizace sdružující občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. ŽOL v duchu židovských tradic podporuje vzdělávání a zajišťuje náboženský a kulturní život osob a jejich sociální potřeby.

Posláním služby je vytváření podmínek prevence sociálních problémů osob nebo podpora samostatnosti při řešení konkrétních problémů osob, které se ocitly trvale či dočasně v nepříznivé životní nebo sociální situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami a tím předcházet sociálnímu vyloučení těchto osob.

Poslání je realizováno:
 • poskytováním informací – tj. sdělením skutečností, které rozšiřují možnosti klientů rozhodovat o věcech souvisejících s jejich stávající situací
 • zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím – pořádáním bohoslužeb, kaváren pro seniory, společných oslav svátků, vzdělávacích akcí, koncertů a výstav
 • pomocí při prosazování práv a zájmů – tj. podpůrnými a doprovodnými činnostmi, které klientům dopomáhají k přístupu a využití možnosti systémů veřejné správy, veřejných služeb a dalších společenských systémů, tak aby klienti nebyli kráceni na svých právech
 • sociálně terapeutické činnosti - využívání metod a postupů sociální práce. Ve své činnosti vycházíme z individuálních potřeb uživatelů služeb, jejich cílů a očekávání. Vycházíme z principů služby zaměřené na člověka, metod logoterapie, krizové intervence, vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností podporujících začleňování osob.

Prostřednictvím realizace těchto aktivit bude mít uživatel možnost vyřešit složitou sociální situaci vlastní silou a tím předejít jeho sociálnímu vyloučení.
Využitím našich služeb mohou klienti mimo jiné vyřídit úřední záležitosti, navštěvovat mnohé kulturní akce, organizované vedením ŽOL nebo bez potíží navštívit lékaře apod. Nepochybným přínosem je, že se mohou zúčastnit pravidelných kaváren pro seniory, setkat se svými vrstevníky a sdílet s nimi své radosti i starosti. Všechna takováto setkání obohacují stereotypní život seniorů, což jim dodává vůli i chuť do života a do určité míry přispívá k jejich psychické a v konečném důsledku i fyzické pohodě.

C Í L   P O S K Y T O V Á N Í   S L U Ž E B

Dlouhodobým cílem služby je co možná největší samostatnost klientů při řešení nepříznivých životních situací, jejich zapojení do života společnosti a důstojný život podle jejich představ.

Dlouhodobým cílem rozumíme tzv. obecný cíl služby. Pracujeme také s krátkodobými cíli, zpravidla na období jednoho roku, které svou podstatou naplňují dlouhodobý cíl služby a jsou součástí Plánu aktivit na následující období, který je k dispozici v kanceláři sociálního pracovníka. Měřitelnost dlouhodobého cíle je zajištěna měřením cílů krátkodobých a jejich pravidelným hodnocením.


C Í L O V Á   S K U P I N A

Cílovou skupinou jsou především senioři a další dospělí občané, žijící v území působnosti Židovské obce Liberec, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami.

Zvláštní zřetel je brán k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.


Z Á S A D Y   P O S K Y T O V Á N Í   S L U Ž E B   ŽOL

 • Svoboda klienta – na klienta se nesmí vytvářet nátlak, má svobodu ve vyjádření svých názorů a myšlenek, za své rozhodnutí si klient nese zodpovědnost.
 • Respekt ke klientovi – klient je bezvýhradně akceptován i pokud hovoří o negativních aspektech svého chování.
 • Důvěrnost poradenských kontaktů – obsah rozhovorů je ze strany sociálního pracovníka považován za důvěrný, tj. bez klientova svolení nebude svěřen třetím osobám. Výjimka přichází v úvahu jen v případě informací, které jsou povinné k ohlášení podezření z trestné činnosti.
 • Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost - pracovník je klientovi roven, vždy se chová dle etických a profesních zásad a vychází z respektování osobnosti klienta, jeho základní lidské odlišnosti a z víry v člověka, že si s pomocí pracovníka dokáže řešit svoje problémy.
 • Poskytování služeb či pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob.
 • Pracovník podporuje rozvoj samostatnosti – pracovník se snaží, aby klient pochopil svou situaci a úkoly, které z ní vycházejí pro klienta, proto, aby klient mohl danou situaci dobře zvládnout.
 • Poskytované služby motivují k překonání nepříznivé sociální situace a motivují sociální začleňování osob - pracovník nabízí možnost řešení a pomoc při realizaci řešení, tak, aby se klient byl schopen se v situaci orientovat a vyřešit ji vlastními silami.
 • Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

  Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení na základě předsudků. Služby jsou flexibilní, časově se přizpůsobují možnostem uživatelů, je možné také anonymní poskytování služeb. Situaci klienta se vždy snažíme vidět v širších souvislostech.

  Principy služeb jsou stavěny na respektu k soukromí a právům uživatele, bez ohledu na jeho finanční možnosti a společenské postavení. Podporujeme uživatele v tom, aby využívali místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a motivujeme ke spolupráci na službách rodinné příslušníky. Podporujeme vlastní aktivity a vztahy uživatele. Sociální pracovník se vždy nejprve snaží podpořit klienty v tom, aby si vyřídili své záležitosti sami. Jedním z cílů je podpořit schopnosti svých klientů, umocnit jejich možnosti žít takovým způsobem života, který si uživatelé služeb sami zvolili. Proto sociální pracovní nedělá nic, co může klient dělat sám, pouze vytváří prostředí pro jeho větší akceschopnost, poskytují rady, ukazuje různá možná řešení těžkostí klientů. Jestliže si to uživatel výslovně přeje a prokazatelně potřebuje podporu, poskytuje mu ji sociální pracovník v míře, kterou si s ním domluví pro konkrétní případ.


  K A P A C I T A   S L U Ž B Y

  Maximální počet uživatelů v dlouhodobém poradenském procesu je 20 osob. V jednom okamžiku lze službu poskytnout pouze jedné osobě. V případě společných akcí (viz zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) v sídle ŽOL je maximální kapacita stanovena na 70 osob.

  Bližší informace o poskytování sociálních služeb naleznete ve Vnitřním řádu pro poskytování služeb.
  Program je financován z Claims Conference a rovněž z Programu naléhavé pomoci pro oběti nacismu pod vedením Okresního soudu Spojených států dohlížejícího na soudní řízení ve věci sporu o aktiva obětí holocaustu (Švýcarské banky).
  Sociální služby poskytované obětem nacismu jsou podporovány grantem poskytovaným Claims Conference (organizací zabývající se odškodněním obětí holocaustu).

  Dokumenty ke stažení:

  Nouzové a havarijní situace
  Ochrana práv
  Formulář postupu při vyřizování stížností a připomínek
  Vnitřní pravidla pro poskytování soc. služeb